بسم الله الرحمن الرحیم

باهوش ترین مومنان چه کسانی هستند

به بیان مقام معظم رهبری

دریافت فیلم باهوش ترین مردم

حتما ببینید خیلی  مهم است