(بسم رب الشهدا)

ما اعضای گروه فرهنگی یاران خمینی(ره) اعدام شهید شیخ نمر را محکوم می کنیم.

 زندگی نامه