(بسم رب الشهدا)

معرفی کتاب(از آخر مجلس)

+

کلیپ در آرزوی شهادت

کتاب( از آخر مجلس) شعر های آقای میلاد عرفان پور است که از نشر شهرستان ادب منتشر شده است که توصیه می کنم این کتاب را مطالعه کنید.

(شعر زیر یکی از شعر های این کتاب است.)

ما سینه زدیم و بی صدا باریدند

از هرچه که دم زدیم آن ها دیدند

مامدعیان صف اول بودیم

از آخر مجلس شهدا را چیدند


کلیپ در آرزوی شهادت