"در این قسمت عکس های مراسم ها و اردوها گذاشته می شود"

کوهپیمایی با پدران گرامی(2)

کوهپیمایی با پدران گرامی(1)

اردوی کوه(3)

اردوی کوه(2)

اردوی کوه(1)