پایی که جاماند

یادداشت های روزانه سید ناصر حسینی پور از زندان های مخفی عراق

+نظر رهبر معظم انقلاب 

بسمه تعالی

تاکنون هیچ کتابی نخوانده و هیچ سخنی نشنیده بودم که صحنه ی اسارت مردان ما را در چنگال نامردان بعثی عراق آن چنان که در این کتاب به تصویر کشیده باشد این یک روایت استثنایی از حوادث تکان دهنده است که صبر و پایداری جوانمردان ما را و از سویی دیگر پستی و خباثت و قساوت نظامیان صدام را جز به جز و کلمه به کلمه در برابر چشم و دل خواننده می گذارد و او را مبهوت می کند احساس خواننده از سویی شگفتی و تحسین و احساس عزت  است و از سویی دیگر غم و خشم و نفرت 1391/6/2